PATVIRTINTA

Valstybės įmonės

Centrinės hipotekos įstaigos

direktoriaus

2016 m. kovo 8 d. įsakymu

Nr. B1-33

 

 

ĮGALIOJIMŲ REGISTRO PASLAUGOS „ĮGALIOJIMŲ SUDARYMAS IR REGISTRAVIMAS ĮGALIOJIMŲ REGISTRE“ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įgaliojimų registro paslaugos „Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“  naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato įgaliojimų sudarymo informacinių technologijų priemonėmis, įregistruojant juos Įgaliojimų registre (toliau – registras), informacinių technologijų priemonėmis sudarytų įgaliojimų panaikinimo ir jų atsisakymo bei registro pranešimų siuntimo, naudojant registro paslaugą „Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“, tvarką.

2. Pagrindinės Taisyklių sąvokos:

2.1. Įgaliojimų registro paslauga „Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“  (toliau – elektroninė paslauga) – paslauga, kuri fiziniams asmenims sudaro galimybę duoti įgaliojimus, juos įregistruojant registre, panaikinti informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus ar jų atsisakyti. Elektroninę paslaugą teikia registro tvarkytojas;

2.2. elektroninės paslaugos naudotojas (toliau – naudotojas) – fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras), galintis patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, ir turintis galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

3. Naudotojas, naudodamasis elektronine paslauga, gali parengti ir elektroniniu būdu registrui pateikti šiuos dokumentus:

3.1. informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą;

3.2. įgaliotojo pareiškimą dėl informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo panaikinimo;

3.3. įgaliotinio pareiškimą dėl informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo atsisakymo.

4. Naudotojas, prisijungęs prie elektroninės paslaugos, susipažinęs su Elektroninės paslaugos naudojimo sutartyje elektroninės paslaugos naudojimo sąlygomis bei paspaudęs mygtuką „Sutinku“, įsipareigoja laikytis visų Elektroninės paslaugos naudojimo sutartyje (toliau – sutartis) ir Taisyklėse nustatytų naudojimosi elektronine paslauga sąlygų.

 

II SKYRIUS

PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS PASLAUGOS
IR PAGRINDINĖS PASLAUGOS FUNKCIJOS

 

5. Prie elektroninės paslaugos naudotojas jungiasi per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę.

6. Jeigu tapatybę patvirtinęs naudotojas yra įregistruotas Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre kaip neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo arba Gyventojų registre yra įregistruotas šio asmens mirties faktas, naudotojui pateikiamas informacinis pranešimas, kad jis negali sudaryti įgaliojimo.

7. Jeigu tapatybę patvirtinusiam naudotojui netaikomi Taisyklių 6 punkte nurodyti apribojimai, jam pateikiamas sutarties tekstas. Jei asmuo su sutarties sąlygomis sutinka, spaudžiamas mygtukas „Sutinku“. Paspaudus „Sutinku“, asmeniui suteikiama galimybė naudotis elektronine paslauga. Jei su sutarties sąlygomis asmuo nesutinka, spaudžiamas mygtukas „Nesutinku, atsijungti nuo sistemos“ ir darbas su elektronine paslauga nutraukiamas.

8. Prisijungus prie elektroninės paslaugos, atveriamas pagrindinis elektroninės paslaugos langas:

8.1. kairėje lango pusėje pateikiamas horizontalusis meniu:

8.1.1. „Plačiau“ – pateikiama bendra informacija apie elektroninę paslaugą;

8.1.2. „Naudojimo taisyklės“ – pateikiamos elektroninės paslaugos naudojimo taisyklės;

8.1.3. „Sudaryti įgaliojimą“ – pradedami įgaliojimo sudarymo ir jo pateikimo registrui veiksmai;

8.1.4. „Panaikinti įgaliojimą“ – atveriamas langas, kuriame pateikiamas įgaliojimų sąrašas, iš kurio galima pasirinkti įgaliojimą ir jį panaikinti;

8.1.5. „Atsisakyti įgaliojimo“ – atveriamas langas, kuriame pateikiamas įgaliojimų sąrašas, iš kurio galima pasirinkti įgaliojimą ir jo atsisakyti;

8.2. viršutinėje lango dalyje pateikiamas horizontalusis meniu:

8.2.1. „Pradžia“ – atveriamas pagrindinis elektroninės paslaugos langas;

8.2.2. „Mano pranešimai“ – atveriamas langas, kuriame pateikiamas prisijungusio naudotojo registrui pateiktų registruoti arba rengiamų įgaliojimų, registrui pateiktų registruoti arba rengiamų pareiškimų dėl įgaliojimo panaikinimo ar atsisakymo sąrašas;

8.2.3. „Registro pranešimai“ – atveriamas langas, kuriame pateikiamas registro pranešimų sąrašas. Galima peržiūrėti registro pranešimus apie įgaliojimo įregistravimą, išregistravimą, apie įgaliojimo atsisakymo duomenų įrašymą ar atsisakymą įregistruoti įgaliojimą;

8.2.4. „Mano įgaliojimai“ – atveriamas langas, kuriame pateikiamas įgaliojimų sąrašas. Jame pateikiami visi įregistruoti įgaliojimai, kuriuose prisijungęs naudotojas įrašytas kaip įgaliotojas arba įgaliotinis;

8.2.5. „Kontaktai“ – atveriamas langas, kuriame pateikiami registro tvarkytojo kontaktai;

8.3. viršutiniame dešiniajame pagrindinio lango kampe rodoma prisijungusio prie elektroninės paslaugos naudotojo vardas ir pavardė. Paspaudus trikampio ženkliuką, esantį prie naudotojo vardo ir pavardės, išskleidžiamas meniu:

8.3.1. „Mano nustatymai“ – gali būti patikrinami ir patikslinami prisijungusio naudotojo kontaktiniai duomenys;

8.3.2. „Naudojimo taisyklės“ – pateikiamos elektroninės paslaugos naudojimo taisyklės;

8.3.3. „Atsijungti“ – baigiamas darbas su elektronine paslauga.

 

III SKYRIUS

ĮGALIOJIMO SUDARYMAS IR PATEIKIMAS REGISTRUI

 

9. Paspaudus mygtuką „Sudaryti įgaliojimą“, pradedamas įgaliojimo sudarymas. Lango viršuje esanti veiksmų juosta atvaizduoja visus įgaliojimo sudarymo ir pateikimo registrui proceso veiksmus. Atliekamas veiksmas paryškinamas mėlyna spalva.

10. Naudotojas gali pasirinkti vieną iš įgaliojimo ruošinių:

10.1. siunčiamiems pinigams gauti;

10.2. pašto siuntiniams gauti;

10.3. darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti;

10.4. pensijai (pensijoms) gauti;

10.5. pašalpai (pašalpoms) gauti;

10.6. stipendijai (stipendijoms) gauti;

10.7. viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.

11. Pasirinkus įgaliojimo ruošinį, spaudžiamas mygtukas „Toliau“, jeigu norima tęsti įgaliojimo sudarymą, arba, jeigu minėtų veiksmų tęsti nepageidaujama, – „Atšaukti“.

12. Paspaudus mygtuką „Toliau“, atveriamas langas „Įgaliotojo duomenys“, kuriame rodomi prisijungusio naudotojo duomenys: asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Prisijungusiojo naudotojo duomenys, išskyrus duomenis apie gyvenamosios vietos adresą, neredaguojami. Gyvenamosios vietos adresas redaguojamas tokia tvarka:

12.1. klasifikatoriuje „Šalis“ pasirenkama šalis;

12.2. lauke „Savivaldybė / Miestas“ įrašoma savivaldybė ir (ar) miestas;

12.3. lauke „Kaimas / Gatvė“ įrašomas kaimo ir (ar) gatvės pavadinimas.

13. Įvedus įgaliotojo duomenis, spaudžiamas mygtukas „Toliau“. Paspaudus „Toliau“, atveriamas langas „Įgaliojimo turinys“. Jeigu įgaliojimo sudarymo veiksmų tęsti nepageidaujama, spaudžiamas mygtukas „Atšaukti“. Paspaudus „Atšaukti“ įgaliojimo sudarymo veiksmai bus nutraukti, o įvesti įgaliojimo duomenys ištrinti. Paspaudus „Atgal“ įrašyti duomenys išsaugomi ir naudotojas grįžta į ankstesnį įgaliojimo sudarymo veiksmą. Grįžus į ankstesnio veiksmo langą galima keisti jame įvestus duomenis.

14. Lange „Įgaliojimo turinys“ įrašomi šie duomenys:

14.1. lauke „Sudarymo data“ rodoma įgaliojimo sudarymo veiksmų atlikimo data ir laikas. Lauko reikšmės keisti negalima. Įgaliojimo sudarymo data ir laikas bus atnaujintas įregistravus įgaliojimą registre;

14.2. lauke „Sudarymo vieta“ nurodoma įgaliojimo sudarymo vieta, pasirenkant ją iš klasifikatoriaus;

14.3. lauke „Terminas“ įgaliojimo terminas nurodomas tokia tvarka:

14.3.1. iš klasifikatoriaus pasirenkama reikalinga reikšmė: „Apibrėžtas“, „Neapibrėžtas“ ar „Apibrėžtas įvykiu“:

14.3.1.1. pasirinkus reikšmę „Apibrėžtas“, lauke „Termino data“ įrašoma data, iki kurios galioja įgaliojimas. Termino datą galima pasirinkti kalendoriuje;

14.3.1.2. pasirinkus reikšmę „Neapibrėžtas“, įgaliojimo termino data nerodoma. Pasirinkus reikšmę „Neapibrėžtas“, įgaliojimas galios vienerius metus nuo jo sudarymo;

14.3.1.3. pasirinkus reikšmę „Apibrėžtas įvykiu“, lauke „Terminas apibrėžtas įvykiu“ įrašomas įvykis, kuriuo apibrėžiamas įgaliojimo terminas;

14.4. lango dalyje „Įgaliojimo pavedimo turinys“ duomenys įrašomi tokia tvarka:

14.4.1. jei sudaromas įgaliojimas siunčiamiems pinigams gauti, pirmajame laukelyje įrašomi duomenys apie siunčiamus pinigus, kuriems gauti duodamas įgaliojimas. Jei duodamas įgaliojimas visiems be išimties siunčiamiems pinigams gauti, pirmajame laukelyje įrašoma „visus siunčiamus pinigus“. Jei duodamas įgaliojimas ne visiems siunčiamiems pinigams gauti, pirmajame laukelyje įrašomi siunčiamus pinigus, kuriems gauti duodamas įgaliojimas, apibūdinantys duomenys, pvz., suma, valiuta, pagrindas, kas siunčia, pagal kokią sąskaitą, dokumentą bei kiti duomenys. Antrajame laukelyje įrašoma įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojimo pavedimą, pavadinimas ir, jei žinoma, kodas, adresas. Jei įgaliojimas duodamas veiksmams atlikti visose be išimties įmonėse, įstaigose ar organizacijose, antrajame laukelyje įrašoma „visų įmonių, įstaigų ir organizacijų“;

14.4.2. jei sudaromas įgaliojimas pašto siuntiniams gauti, pirmajame laukelyje įrašomi duomenys apie pašto siuntinį (siuntinius), kuriam (kuriems) gauti duodamas įgaliojimas. Jei duodamas įgaliojimas visiems be išimties pašto siuntiniams gauti, pirmajame laukelyje įrašoma „visus pašto siuntinius“. Jei duodamas įgaliojimas ne visiems pašto siuntiniams gauti, pirmajame laukelyje įrašomi pašto siuntinį (siuntinius), kuriam (kuriems) gauti duodamas įgaliojimas, apibūdinantys duomenys, pvz., kas siunčia, siuntinio numeris ir kiti duomenys, antrajame laukelyje įrašoma įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojimo pavedimą, pavadinimas ir, jei žinoma, kodas, adresas. Jei įgaliojimas duodamas veiksmams atlikti visose be išimties įmonėse, įstaigose ar organizacijose, antrajame laukelyje įrašoma „visų įmonių, įstaigų ir organizacijų“;

14.4.3. jei sudaromas įgaliojimas darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti, pirmajame laukelyje įrašomi duomenys apie darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, kurioms gauti duodamas įgaliojimas. Jei duodamas įgaliojimas visam be išimties darbo užmokesčiui ir visoms kitoms be išimties su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti, pirmajame laukelyje įrašoma „visą darbo užmokestį ir visas kitas su darbo santykiais susijusias išmokas“. Jei duodamas įgaliojimas ne visam darbo užmokesčiui ir (ar) ne visoms kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti, pirmajame laukelyje įrašomi darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, kurioms gauti duodamas įgaliojimas, apibūdinantys duomenys, pvz., suma, laikotarpis ir kiti duomenys, antrajame laukelyje įrašoma įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojimo pavedimą, pavadinimas ir, jei žinoma, kodas, adresas ar fizinio asmens, pas kurį įgaliotinis turės atlikti įgaliojimo pavedimą, vardas, pavardė ir, jei žinoma, gimimo data. Jei įgaliojimas duodamas veiksmams atlikti visose be išimties įmonėse, įstaigose ar organizacijose ar pas visus asmenis, antrajame laukelyje įrašoma „visų įmonių, įstaigų, organizacijų ir visų asmenų“;

14.4.4. jei sudaromas įgaliojimas pensijai (pensijoms) gauti, pirmajame laukelyje  įrašomi duomenys apie pensiją (pensijas), kuriai (kurioms) gauti duodamas įgaliojimas. Jei duodamas įgaliojimas visoms be išimties pensijoms gauti, pirmajame laukelyje įrašoma „visas pensijas“. Jei duodamas įgaliojimas ne visoms pensijoms gauti, pirmajame laukelyje įrašomi pensiją (pensijas), kuriai (kurioms) gauti duodamas įgaliojimas, apibūdinantys duomenys, pvz., suma, laikotarpis ir kiti duomenys, antrajame laukelyje įrašoma įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojimo pavedimą, pavadinimas ir, jei žinoma, kodas, adresas. Jei įgaliojimas duodamas veiksmams atlikti visose be išimties įmonėse, įstaigose ar organizacijose, antrajame laukelyje įrašoma „visų įmonių, įstaigų ir organizacijų“;

14.4.5. jei sudaromas įgaliojimas pašalpai (pašalpoms) gauti, pirmajame laukelyje įrašomi duomenys apie pašalpą (pašalpas), kuriai (kurioms) gauti duodamas įgaliojimas. Jei duodamas įgaliojimas visoms be išimties pašalpoms gauti, pirmajame laukelyje įrašoma „visas pašalpas“. Jei duodamas įgaliojimas ne visoms pašalpoms gauti, pirmajame laukelyje įrašomi pašalpą (pašalpas), kuriai (kurioms) gauti duodamas įgaliojimas, apibūdinantys duomenys, pvz., suma, laikotarpis, pagrindas ir kiti duomenys, antrajame laukelyje įrašoma įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojimo pavedimą, pavadinimas ir, jei žinoma, kodas, adresas. Jei įgaliojimas duodamas veiksmams atlikti visose be išimties įmonėse, įstaigose ar organizacijose, antrajame laukelyje įrašoma „visų įmonių, įstaigų ir organizacijų“;

14.4.6. jei sudaromas įgaliojimas stipendijai (stipendijoms) gauti, pirmajame laukelyje  įrašomi duomenys apie stipendiją (stipendijas), kuriai (kurioms) gauti duodamas įgaliojimas. Jei duodamas įgaliojimas visoms be išimties stipendijoms gauti, pirmajame laukelyje įrašoma „visas stipendijas“. Jei duodamas įgaliojimas ne visoms stipendijoms gauti, pirmajame laukelyje įrašomi stipendiją (stipendijas), kuriai (kurioms) gauti duodamas įgaliojimas, apibūdinantys duomenys, pvz., suma, laikotarpis ir kiti duomenys, antrajame laukelyje įrašoma įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojimo pavedimą, pavadinimas ir, jei žinoma, kodas, adresas. Jei įgaliojimas duodamas veiksmams atlikti visose be išimties įmonėse, įstaigose ar organizacijose, antrajame laukelyje įrašoma „visų įmonių, įstaigų ir organizacijų“;

14.4.7. jei sudaromas įgaliojimas viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti, duomenys įrašomi tokia tvarka:

 

14.4.7.1. iš institucijų klasifikatoriaus pasirenkama institucija, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojime nurodytą pavedimą, ir spaudžiamas mygtukas „Pridėti paslaugą“. Atvertame lange iš paslaugų klasifikatoriaus pasirenkama paslauga, lauke „Aprašymas“ išsamiai aprašoma paslauga, kuriai gauti duodamas įgaliojimas, ir spaudžiamas mygtukas „Pridėti paslaugą“. Įrašytas paslaugos aprašymas išsaugomas lango dalyje „Įgaliojimo pavedimo turinys“. Paspaudus mygtuką „Uždaryti“, paslaugos aprašymas neišsaugomas ir grįžtama į duomenų įvedimo langą „Įgaliojimo turinys“. Galima pasirinkti kelias tos pačios institucijos teikiamas paslaugas, paspaudus mygtuką „Pridėti paslaugą“. Paspaudus „Pašalinti“ paslaugos aprašymas ištrinamas;

14.4.7.2. jei institucijų klasifikatoriuje nėra reikiamos institucijos, pasirenkama reikšmė „Kita“, lauke „Institucijos pavadinimas“ įrašomas institucijos, iš kurios paslauga turi būti gaunama, pavadinimas, kodas, adresas ir spaudžiama „Pasirinkti paslaugą“. Atverto lango lauke „Aprašymas“ išsamiai aprašoma paslauga, kuriai gauti duodamas įgaliojimas, ir spaudžiamas mygtukas „Pridėti paslaugą“;

14.4.7.3. įrašyta paslauga išsaugoma punkte „Įgaliojimo pavedimo turinys“. Paspaudus mygtuką „Uždaryti“, paslaugos aprašymas neišsaugomas ir grįžtama į duomenų įvedimo langą „Įgaliojimo turinys“. Paspaudus „Pašalinti“ paslaugos aprašymas ištrinamas.

15. Užpildžius duomenis lange „Įgaliojimo turinys“ ir paspaudus mygtuką „Toliau“, atveriamas langas „Įgaliotiniai“. Jeigu įgaliojimo sudarymo veiksmų tęsti nepageidaujama, spaudžiamas mygtukas „Atšaukti“. Paspaudus „Atšaukti“ įgaliojimo sudarymo veiksmai bus nutraukti, o įvesti įgaliojimo duomenys ištrinti. Paspaudus „Atgal“ įrašyti duomenys išsaugomi ir naudotojas grįžta į ankstesnį įgaliojimo sudarymo veiksmą. Grįžus į ankstesnio veiksmo langą galima keisti jame įvestus duomenis.

16. Lange „Įgaliotiniai“ įrašomi fizinio asmens, kuriam duodamas įgaliojimas, asmens duomenys. Įgaliojimas gali būti duodamas veiksniam fiziniam asmeniui, registruotam Gyventojų registre ir turinčiam galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Duomenys įrašomi tokia tvarka:

16.1. spaudžiamas mygtukas „Pridėti įgaliotinį“, atvertame lauke įrašoma įgaliotinio, kuriam duodamas įgaliojimas, vardas, pavardė ir asmens kodas, spaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Jei fizinis asmuo, kuriam duodamas įgaliojimas, yra neveiksnus ar ribotai veiksnus, miręs ar neturi galiojančio asmens tapatybės dokumento, pateikiamas pranešimas, kad šis asmuo negali būti įgaliotiniu;

16.2. jei nurodytam fiziniam asmeniui nėra Taisyklių 16.1 papunktyje nustatytų apribojimų tapti įgaliotiniu, pateikiami jo duomenys: asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Paspaudus mygtuką „Įtraukti asmenį į įgaliotinių sąrašą“, asmens duomenys išsaugomi įgaliotinių sąraše. Išsaugoti įgaliotinio duomenys neredaguojami. Paspaudus mygtuką „Uždaryti“, įgaliotinio duomenys neišsaugomi ir grįžtama į duomenų įvedimo langą „Įgaliotiniai“;

16.3. išsaugojus įgaliotinio duomenis, grįžtama į duomenų įvedimo langą „Įgaliotiniai“, kuriame galima įrašyti daugiau įgaliotinių;

16.4. jei įvesti įgaliotinio duomenys neatitinka Gyventojų registro duomenų, pateikiamas pranešimas, kad asmuo su tokiais duomenimis nerastas,  ir turi būti pakartoti Taisyklių 16.1–16.3 papunkčiuose nurodyti veiksmai;

16.5. išsaugoti asmens duomenys įrašomi įgaliotinių sąraše. Jeigu norima pašalinti įvestus ir išsaugotus įgaliotinio duomenis iš įgaliotinių sąrašo, spaudžiamas mygtukas „Pašalinti“. Elektroninė paslauga pateiks patvirtinimo reikalaujantį pranešimą. Pateiktame pranešime paspaudus „Gerai“, įgaliotinio duomenys pašalinami iš įgaliotinių sąrašo, paspaudus „Atsisakyti“ įgaliotinio duomenys iš įgaliotinių sąrašo nebus pašalinami;

16.6. jeigu į įgaliotinių sąrašą įtrauktas daugiau negu vienas įgaliotinis, lango dalyje „Įgaliotinių veikimo būdas“ būtina pažymėti vieną iš įgaliotinių veikimo būdų:

16.6.1. „Įgaliotiniai veikia atskirai“  – įgaliojime nurodytą pavedimą gali įvykdyti bet kuris iš įgaliotinių;

16.6.2. „Įgaliotiniai veikia kartu“ – įgaliojime nurodytą pavedimą įgaliotiniai gali įvykdyti tik veikdami kartu.

17. Užpildžius įgaliotinio duomenis, spaudžiamas mygtukas „Toliau“. Paspaudus „Toliau“, atveriamas langas „Įgaliojimas“. Jeigu įgaliojimo sudarymo veiksmų tęsti nepageidaujama, spaudžiamas mygtukas „Atšaukti“. Paspaudus „Atšaukti“, įgaliojimo sudarymo veiksmai bus nutraukti, o įvesti įgaliojimo duomenys ištrinti. Paspaudus „Atgal“, įrašyti duomenys išsaugomi ir grįžtama į ankstesnį įgaliojimo sudarymo veiksmą. Grįžus į ankstesnio veiksmo langą galima keisti jame įvestus duomenis.

18. Įrašius visus įgaliojimo duomenis, lange „Įgaliojimas“ elektroninė paslauga suformuoja įgaliojimą ir pateikia peržiūrai:

18.1. naudotojas turi atidžiai peržiūrėti visus suformuoto įgaliojimo duomenis. Jeigu įgaliojime yra klaidų ar kitų duomenų, neatitinkančių naudotojo tikrosios valios, paspaudus mygtuką „Atgal“ pataisomi netikslūs duomenys. Jeigu įgaliojimo sudarymo veiksmų tęsti nepageidaujama, spaudžiamas mygtukas „Atšaukti“;

18.2. jeigu suformuotame įgaliojime nurodyti duomenys yra teisingi ir atitinkantys naudotojo tikrąją valią, spaudžiamas mygtukas „Toliau“. Paspaudus mygtuką „Toliau“, atveriama naudotojo kontaktų įvedimo forma, kurioje privaloma nurodyti elektroninio pašto adresą ir, jeigu pageidaujama gauti SMS žinutę, informuojančią apie įgaliojimo įregistravimą, mobilaus telefono numerį (+3706XXXXXXX arba 86XXXXXXX). Nurodytu elektroninio pašto adresu naudotojui bus siunčiama suformuota sąskaita už įgaliojimo įregistravimą ir registro pranešimai apie įgaliojimo įregistravimą, išregistravimą, duomenų apie įgaliojimo atsisakymo įrašymą. Įvedus kontaktinius duomenis ir paspaudus mygtuką „Tvirtinu“, įvestų įgaliojimo duomenų keisti nebus galima.

19. Įvedus kontaktinius duomenis, spaudžiamas mygtukas „Tvirtinu“ ir pereinama į langą „Apmokėjimas“, kuriame pateikiama sąskaita. Jeigu įgaliojimo sudarymo veiksmų tęsti nepageidaujama, spaudžiamas mygtukas „Atšaukti“. Paspaudus „Atšaukti“ įgaliojimo sudarymo veiksmai bus nutraukti, o įvesti įgaliojimo duomenys ištrinti.

20. Lange „Apmokėjimas“ pasirenkamas vienas iš apmokėjimo už įgaliojimo įregistravimą ir informavimo SMS žinute apie įgaliojimo įregistravimą būdų:

20.1. paspaudus „Apmokėti per elektroninę bankininkystę“, elektroninė paslauga nukreips į elektroninės bankininkystės puslapį, kuriame bus galima pasirinkti banką. Atlikus mokėjimą, įgaliojimas bus pateiktas registrui ir jo pateikimo registrui momentu įregistruotas. Įgaliojimas bus išsaugotas sąraše „Mano įgaliojimai“;

20.2. paspaudus „Apmokėti pavedimu“, įgaliojimo įregistravimas bus atidėtas, iki bus atliktas mokėjimas. Mokėjimo pavedimas už įgaliojimo įregistravimą turi būti atliktas per 10 darbo dienų:

20.2.1. parengtas įgaliojimas bus išsaugotas sąraše „Mano pranešimai“, naudotojas galės peržiūrėti įgaliojimą;

20.2.2. atlikus mokėjimo pavedimą ir registro tvarkytojui gavus duomenis apie atlyginimo sumokėjimą, įgaliojimas įregistruojamas registre. Įregistruotas įgaliojimas bus išsaugotas sąraše „Mano įgaliojimai“;

20.2.3. jeigu mokėjimo pavedimas nebus atliktas per 10 darbo dienų, įgaliojimas nebus įregistruotas registre ir naudotojui bus pateiktas pranešimas apie atsisakymą įregistruoti įgaliojimą.

21. Pasirinkus mokėjimo būdą, atveriamas įgaliojimo duomenų patvirtinimo langas. Jame turi būti pažymėti visi langeliai, patvirtinant, kad norima sudaryti ir įregistruoti įgaliojimą, kad naudotojas perskaitė įgaliojimą, suprato jo turinį ir pasekmes, kad tai atitinka naudotojo tikrąją valią ir kad pateikti duomenys yra teisingi, tada spaudžiamas mygtukas „Taip“.

22. Apie įgaliojimo įregistravimą naudotojas bus informuotas nurodytu elektroninio pašto adresu ir SMS žinute, jeigu to pageidavo. Visi registro pranešimai pateikiami elektroninės paslaugos meniu punkte „Registro pranešimai“.

 

IV SKYRIUS

PAREIŠKIMO DĖL ĮGALIOJIMO PANAIKINIMO RENGIMAS

IR PATEIKIMAS REGISTRUI

 

23. Pareiškimas dėl informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo panaikinimo rengiamas ir registrui teikiamas tokia tvarka:

23.1. įgaliojimą, kurį norima panaikinti, galima rasti meniu punkte „Mano įgaliojimai“ arba pagrindiniame elektroninės paslaugos lange paspaudus mygtuką „Įgaliojimo panaikinimas“. Įgaliojimų sąraše įgaliojimą, kurį norima panaikinti, galima rasti atlikus įgaliojimo paiešką pagal įgaliojimo identifikavimo kodą, įgaliojimo tipą, būseną, įregistravimo datą, asmens duomenis;

23.2. paspaudus mygtuką „Panaikinti įgaliojimą“, atveriamas įgaliojimas peržiūrai. Įgaliojimo duomenų koregavimas negalimas;

23.3. įgaliojimo duomenys turi būti peržiūrimi ir įsitikinama, kad pasirinktas reikiamas įgaliojimas. Jei pasirinktą įgaliojimą norima panaikinti, spaudžiamas mygtukas „Panaikinti“, jei įgaliojimo panaikinti nepageidaujama, spaudžiamas mygtukas „Atgal“. Paspaudus „Atgal“ įgaliojimo panaikinimo veiksmai bus nutraukti;

23.4. paspaudus mygtuką „Panaikinti“ pateikiamas elektroninės paslaugos suformuotas pareiškimas dėl įgaliojimo panaikinimo:

23.4.1. peržiūrimi pareiškimo dėl įgaliojimo panaikinimo duomenys ir, jeigu pareiškime nurodyti duomenys neatitinka naudotojo tikrosios valios, spaudžiamas mygtukas „Atgal“. Paspaudus „Atgal“ įgaliojimo panaikinimo veiksmai bus nutraukti;

23.4.2. jeigu suformuotame pareiškime dėl įgaliojimo panaikinimo nurodyti duomenys yra teisingi ir atitinkantys naudotojo tikrąją valią, spaudžiamas mygtukas „Tvirtinu“. Paspaudus „Tvirtinu“ pateikiamas įgaliojimo panaikinimo patvirtinimo langas. Jame turi būti pažymėti visi langeliai patvirtinant, kad norima panaikinti įgaliojimą, kad naudotojas perskaitė pareiškimą dėl įgaliojimo panaikinimo, suprato jo turinį ir pasekmes, kad tai atitinka naudotojo tikrąją valią ir kad pateikti duomenys yra teisingi, tada spaudžiamas mygtukas „Taip“;

23.5. paspaudus „Taip“, registrui pateikiamas pareiškimas dėl įgaliojimo panaikinimo. Įgaliojimas iš registro išregistruojamas pareiškimo dėl įgaliojimo panaikinimo gavimo momentu.

24.  Apie įgaliojimo išregistravimą naudotojas bus informuotas nurodytu elektroninio pašto adresu. Meniu punkte „Registro pranešimai“ naudotojui bus pateiktas pranešimas apie įgaliojimo išregistravimą.

25. Meniu punkte „Mano įgaliojimai“ prie panaikinto įgaliojimo bus pateikiamas įrašas  „Išregistruotas“ ir nurodyta panaikinimo data.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKIMO DĖL ĮGALIOJIMO ATSISAKYMO RENGIMAS IR

PATEIKIMAS REGISTRUI

 

26. Pareiškimas dėl informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo atsisakymo rengiamas ir registrui teikiamas tokia tvarka:

26.1. įgaliojimą, kurio norima atsisakyti, galima rasti meniu punkte „Mano įgaliojimai“ arba pagrindiniame elektroninės paslaugos lange paspaudus mygtuką „Įgaliojimo atsisakymas“. Įgaliojimų sąraše įgaliojimą, kurio norima atsisakyti, galima rasti atlikus įgaliojimo paiešką pagal įgaliojimo identifikavimo kodą, įgaliojimo tipą, būseną, įregistravimo datą, asmens duomenis;

26.2. paspaudus mygtuką „Atsisakyti“, atveriamas įgaliojimas peržiūrai. Įgaliojimo duomenų koregavimas negalimas;

26.3. įgaliojimo duomenys turi būti peržiūrimi ir įsitikinama, kad pasirinktas reikiamas įgaliojimas. Jei norima atsisakyti pasirinkto įgaliojimo, spaudžiamas mygtukas „Atsisakyti“, jei įgaliojimo atsisakyti nepageidaujama, spaudžiamas mygtukas „Atgal“. Paspaudus „Atgal“  įgaliojimo atsisakymo veiksmai bus nutraukti;

26.4. paspaudus mygtuką „Atsisakyti“ pateikiamas elektroninės paslaugos suformuotas pareiškimas dėl įgaliojimo atsisakymo:

26.4.1. peržiūrimi pareiškimo dėl įgaliojimo atsisakymo duomenys ir, jeigu pareiškime nurodyti duomenys neatitinka naudotojo tikrosios valios, spaudžiamas mygtukas „Atgal“. Paspaudus „Atgal“ įgaliojimo atsisakymo veiksmai bus nutraukti;

26.4.2. jeigu suformuotame pareiškime dėl įgaliojimo atsisakymo nurodyti duomenys yra teisingi ir atitinkantys naudotojo tikrąją valią, spaudžiamas mygtukas „Tvirtinu“. Paspaudus mygtuką „Tvirtinu“, pateikiamas įgaliojimo atsisakymo patvirtinimo langas, kuriame turi būti pažymėti visi langeliai, patvirtinant, kad norima atsisakyti įgaliojimo, kad naudotojas perskaitė pareiškimą dėl įgaliojimo atsisakymo, suprato jo turinį ir pasekmes, kad tai atitinka naudotojo tikrąją valią ir kad pateikti duomenys yra teisingi, tada spaudžiamas mygtukas „Taip“;               

26.5. paspaudus mygtuką „Taip“, registrui pateikiamas pareiškimas dėl įgaliojimo atsisakymo. Gavus įgaliotinio, kuriam duotas įgaliojimas, arba vieno iš įgaliotinių, kai įgaliojimas duotas daugiau nei vienam įgaliotiniui, ir įgaliojime nurodyta, kad įgaliotiniai veiksmus atlieka kartu, pareiškimą dėl įgaliojimo atsisakymo, įgaliojimas išregistruojamas pareiškimo dėl įgaliojimo atsisakymo pateikimo registrui momentu. Kai įgaliojimas duotas daugiau nei vienam įgaliotiniui ir įgaliojime nurodyta, kad įgaliotiniai veiksmus atlieka atskirai, gavus vieno iš įgaliotinių pareiškimą dėl įgaliojimo atsisakymo, registre įrašomi duomenys apie įgaliojimo atsisakymą, o įgaliojimas neišregistruojamas.

27.  Apie įgaliojimo išregistravimą arba įgaliojimo atsisakymo duomenų įrašymą naudotojas, atsisakęs įgaliojimo, ir įgaliotojas, davęs įgaliojimą, bus informuoti nurodytais elektroninio pašto adresais. Meniu punkte „Registro pranešimai“ jiems bus pateiktas pranešimas apie įgaliojimo išregistravimą arba įgaliojimo atsisakymo duomenų įrašymą.

28. Meniu punkte „Mano įgaliojimai“ prie įgaliojimo, kurio buvo atsisakyta, bus rodomas įrašas „Atsisakytas“ ir nurodyta atsisakymo data.

 

VI SKYRIUS

RENGIAMI IR REGISTRUI PATEIKTI DOKUMENTAI

 

29. Naudotojo parengti (rengiami), bet dar registrui nepateikti dokumentai, taip pat registrui jau pateikti dokumentai kaupiami ir saugomi elektroninės paslaugos meniu punkte „Mano pranešimai“.

30. Meniu punkte „Mano pranešimai“, sąraše saugomus parengtus (rengiamus), bet registrui nepateiktus dokumentus galima tikslinti (taisyti) ir pateikti registrui paspaudus mygtuką „Tvarkyti“. Paspaudus mygtuką „Trinti“ sąraše saugomi dokumentai bus ištrinti.

31. Sąraše pateikiami šie duomenys apie parengtą (rengiamą), bet dar registrui nepateiktą dokumentą, kurio būsena „Rengiamas“:

31.1. dokumento rūšis;

31.2. dokumento numeris;

31.3. būsena;

31.4. įgaliotojas;

31.5. įgaliotinis.

32. Sąraše saugomus registrui pateiktus dokumentus naudotojas gali peržiūrėti paspaudęs mygtuką „Peržiūrėti“.

33. Sąraše pateikiami šie duomenys apie registrui pateiktą dokumentą:

33.1. dokumento rūšis;

33.2. įgaliojimo identifikavimo kodas;

33.3. pateikimo registrui data;

33.4. dokumento registracijos numeris gautų dokumentų žurnale;

33.5. būsena;

33.6. įgaliotojas;

33.7. įgaliotinis (įgaliotiniai).

34. Sąraše esančio dokumento paiešką galima atlikti pagal dokumento pateikimo registrui datą, dokumento rūšį, būseną, įgaliojimo identifikavimo kodą, įgaliojimo tipą, įgaliotinį, įgaliotoją. Įrašius reikalingus atrankos kriterijus, spaudžiamas mygtukas „Filtruoti“.

35. Paspaudus mygtuką „Rodyti visus“, įrašyti atrankos kriterijai panaikinami ir parodomi visi naudotojo registrui pateikti dokumentai.

36. Sąraše pateiktus įrašus galima rikiuoti pasirinktos reikšmės didėjimo (mažėjimo) tvarka, paspaudus stulpelio antraštę.VII SKYRIUS

ĮGALIOJIMAI

 

37. Meniu punkte „Mano įgaliojimai“ galima peržiūrėti įgaliojimus, kuriuose naudotojas įrašytas kaip įgaliotojas arba įgaliotinis.

38. Meniu punkte „Mano įgaliojimai“, sąraše saugomus įgaliojimus galima peržiūrėti paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“.

39. Sąraše pateikiami šie duomenys apie įgaliojimą:

39.1. įgaliojimo tipas;

39.2. įgaliojimo identifikavimo kodas;

39.3. įregistravimo data;

39.4. panaikinimo (atsisakymo) data;

39.5. būsena.

40. Sąraše esančio įgaliojimo paiešką galima atlikti pagal įgaliojimo identifikavimo kodą, įgaliojimo tipą, būseną, įregistravimo datą, asmens duomenis, pagal tai, ar paiešką atliekantis naudotojas įgaliojime yra įgaliotiniu ar įgaliotoju. Įrašius reikalingus atrankos kriterijus, spaudžiamas mygtukas „Filtruoti“.

41. Paspaudus mygtuką „Rodyti visus“, įrašyti atrankos kriterijai panaikinami ir pateikiami visi įgaliojimai, kuriuose naudotojas įrašytas kaip įgaliotojas arba įgaliotinis.

42. Sąraše pateiktus įrašus galima rūšiuoti pasirinktos reikšmės didėjimo (mažėjimo) tvarka, paspaudus stulpelio antraštę.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO PRANEŠIMAI

 

43. Pranešimai apie įgaliojimo įregistravimą, išregistravimą, apie įgaliojimo atsisakymo duomenų įrašymą ar atsisakymą įregistruoti įgaliojimą kaupiami ir saugomi elektroninės paslaugos meniu punkte „Registro pranešimai“.

44. Meniu punkte „Registro pranešimai“, sąraše pateikiami šie duomenys apie registro pranešimą:

44.1. dokumento numeris;

44.2. registro pranešimo rūšis;

44.3. registro pranešimo data (pranešimo siuntimo data);

44.4. siunčiamų dokumentų žurnalo numeris.

45. Pranešimai rūšiuojami pagal registro pranešimo rūšį, dokumento numerį, registro pranešimų siuntimo datą. Įrašius reikalingus atrankos kriterijus, spaudžiamas mygtukas „Filtruoti“.

46. Paspaudus mygtuką „Rodyti visus“, įrašyti atrankos kriterijai panaikinami ir parodomi visi registrui pateikti pranešimai.

47. Sąraše pateiktus įrašus galima rikiuoti pasirinktos reikšmės (mažėjimo) tvarka, paspaudus stulpelio antraštę.

48. Paspaudus šalia pranešimo esantį mygtuką „Peržiūrėti“, pateikiamas registro pranešimas, kurį galima išspausdinti.

__________________________